Titlul proiectului Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐ SAVE E-MINK-RO (2017-2020), Cod SMIS 2014+ 135058.
Contractul de finanțare nr. 438 din 18.12.2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
Valoarea totală a contractului de finanțare al proiectului este de 40.672.630,31 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) este de 34.571.735,83 lei (85 %), din bugetul național de stat 1.608.560,08 lei (3,95 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 4.492.334,40 lei (11,05 %).
Perioada de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data 01.08.2019 (perioada de pregătire a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.

Parteneriat
Proiectul se implementează de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD).
Beneficiar al finanțării – Administraţia Rezervației Biosferei Delta Dunării – ARBDD
Buget: 29.948.896,11 lei

Partener – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării„ – I.N.C.D.D.D.
Buget: 10.723.734,20 lei
Obiectiv general:
Implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării.
Proiectul răspunde cerințelor Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 “Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate” conform prevederilor Directivei 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale
Proiectul răspunde cerințelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării contribuind la Axa prioritară -“Conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor”, Acțiunea -“Conservarea biodiversității și a peisajelor” contribuind la viziunea UE 2050 și 2020 pentru biodiversitate, gestionarea eficientă a siturilor Natura 2000 și a altor zone protejate, protejarea și restabilirea celor mai valoroase ecosisteme și a speciilor de animale pe cale de dispariție.
Localizare
Proiectul se implementează pe teritoriul a două situri Natura 2000:
✔ situl de importanță comunitară ROSCI0065 Delta Dunării
✔ aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul lagunar Razim – Sinoie
Activitățile se vor derula în unitățile hidrografice (complexele acvatice naturale) Șontea-Fortuna (zona de nord) și Gorgova-Uzlina (zona de sud), pe teritoriul UAT Maliuc, UAT Sf. Gheorghe și în localitățile Tulcea, Murighiol și Crișan.

Obiective specifice ale proiectului
➣ Crearea de habitate pentru nurca europeană (supraînălțare a malurilor submerse ale unor canale din zona centrală a Deltei Dunării respectiv construire de canale pe insulele artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării)
➣ Revitalizarea ecologică a insulelor artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării
➣ Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la zonele acoperite și utilizarea diferitelor habitate de către nurca europeană de-a lungul anului
➣ Cunoașterea stării de sănătate a nurcii europene în RBDD
➣ Creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea nurcii europene
➣ Evaluarea amenințărilor cu care se confruntă nurca europeană în România.
Categorii de grupuri țintă:
➣ Populația locală din Rezervația Biosferei
Delta Dunării;
➣ Mediul de afaceri din zonă;
➣ Turiștii;
➣ Instituții ale Statului cu activități în zonă;
➣ ONG-uri.
Implementarea proiectului are ca principal grup țintă întreaga populație a României.
De asemenea, beneficiile generate de implementarea proiectului sunt atât beneficii socio-economice (păstrarea intactă a patrimoniului natural, locuri de muncă în zonă, etc.) cât și financiare (venituri suplimentare la bugetul de stat sau la cele locale).
Pentru realizarea habitatelor propice nurcilor se vor executa următoarele lucrări de refacere a zonelor de hrănire și de reproducere:
– Un număr de 33 platforme de supraînălțare, poziționate în Complexul acvatic natural Șontea – Fortuna pe malul stâng/drept al Canalului de Centură Lac Fortuna, în cadrul UAT Maliuc.
– Lucrările de revitalizare a ostroavelor și constau în lucrări de dragaj necesare pentru realizarea unor canale noi suficient de adânci pentru a asigura un nivel optim si la niveluri medii si mici ale apelor în Dunăre, pe o perioadă îndelungată de timp, iar din materialul dragat realizarea unui dig (platformă), în UAT Sf. Gheorghe.

Beneficii indirecte
Realizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică pentru crearea habitatelor propice de reproducere și adăpost pentru nurcă, va conduce la îmbunătățirea regimului hidrologic din zonă și astfel se va asigura indirect îmbunătățirea stării de conservare pentru următoarele specii:
➣ Pești – țigănușul (Umbra krameri), țiparul (Misgurnus fossilis), zvârluga (Cobitis taenia), boarța (Rhodeus sericeus amarus),
➣ Amfibieni – buhai de baltă (Bombina bombina), tritonul (Triturus dobrogicus),
➣ Reptile – broasca țestoasă de apă (Emys orbicularis),
➣ Mamifere – vidra (Lutra lutra), (Specii din Anexa II a Directiva Habitate/ Formular Standard ROSCI0065) și
➣ Păsări – pescărașul albastru (Alcedo atthis), stârcul galben (Ardeola ralloides), egreta (Egretta alba), egreta mică (Egretta garzetta), bătăușul (Philomachus pugnax) ș.a. (Specii de păsări din Anexa I a Directiva Păsări).

Activitățile principale ale proiectului:
A. 1 – Managementul proiectului;
A. 2 – Activități de monitorizare a nurcii europene în zonele de reconstrucție ecologică din zona de intervenție a proiectului (pe toată perioada, în cele 4 anotimpuri, în diverse perioade ale zilei (la răsărit, asfințit și după asfințit), urmărirea stării de sănătate a nurcilor;
A. 3 – Lucrări de refacere a habitatelor de reproducere și de hrănire pentru nurca europeană.
✽ 33 platforme de supraînălțare, poziționate în Complexul Acvatic Natural Șontea-Fortuna pe malul stâng/drept al Canalului de Centură Lac Fortuna, pe UAT Maliuc.
✽ Lucrările de revitalizare a ostroavelor prin lucrări de dragaj necesare pentru realizarea unor canale noi suficient de adânci pentru a asigura un nivel optim și la niveluri medii și mici ale apelor în Dunăre, pe o perioada îndelungată de timp, iar din materialul dragat realizarea unui dig (platformă), în UAT Sf. Gheorghe.
A. 4 – Întărirea capacității administrative a ARBDD.
Sesiuni de instruire a personalului implicat în administrarea RBDD astfel încât acesta să cunoască atât informații de bază referitoare la măsurile de conservare a nurcii europene cât și rezultatele proiectului. Se va redacta un ghid sintetic de conservare a nurcii europene care va fi distribuit în cadrul ARBDD. De asemenea, se vor face achizițiile de echipamente pentru ARBDD și INCDDD din cadrul proiectului.
A. 5 – Campanie de informare și publicitate obligatorie. Conform Manualului de vizibilitate: anunțuri de presă, panou temporar, placă permanentă, autocolante/plăcuțe, afișe, o secțiune dedicată proiectului pe pagina web a ARBDD, pagina de socializare și întâlniri cu comunitatea locală.
A. 6 – Acțiuni de conștientizare și informare suplimentară:
– anunțuri de presa în scopul creșterii gradului de conștientizare (publicului țintă) cu privire la necesitatea conservării nurcii europene;
– materiale publicitare care au ca scop creșterea gradului de conștientizare a publicului țintă asupra nurcii europene;
– un pavilion dedicat nurcii (Altarul Nurcii Europene);
– workshop-uri (la început și la final de proiect);
– seminarii pentru copii de tip „Săptămâna altfel„ .
A. 7 Evaluarea gradului de conștientizare a grupului țintă cu privire la conservarea nurcii europene. Se va redacta un raport cu privire la impactul măsurilor de informare, publicitate și conștientizare realizate în cadrul activităților 5 și 6.
A. 8 Elaborare cerere de finanțare și anexe. Reprezintă întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a anexelor acesteia.
Activitățile A2 de monitorizare și A3 de reconstrucție habitate reprezintă măsurile care se adresează în mod direct pierderilor de habitate pentru nurca europeană.
Activitățile A. 4 – A. 7. presupun acțiuni de conștientizare, informare și sensibilizare, iar A1 și A 8 acțiuni de implementare proiect/elaborare cerere de finanțare.

Rezultate aşteptate pentru un proiect implementat cu succes
✔ Studiu asupra situației nurcilor europene din zonele de intervenție (ale proiectului) respectiv zonele limitrofe (raza de cca 20 km). Studiul final va conține: hărți de prezență a nurcilor în zonele de studiu, evaluări numerice în zonele de intervenție, densități numerice, tendințe, calitatea habitatelor, identificarea speciilor pradă și a celor pradătoare pentru nurca europeană etc.;
✔ Raport de Screening privind starea de sănătate a nurcii europene;
✔ Studiu de evaluare a impactului activităților hidrotehnice asupra componentelor de mediu relevante;
✔ 33 de platforme de supraînălțare cu o suprafață totală de 113.520 mp, construite;
✔ 2 canale cu o lungime totală de 10.497 m construite;
✔ 120 persoane instruite (din cadrul ARBDD), minim 6 sesiuni de instruire;
✔ 120 de ghiduri elaborate și tipărite;
✔ Echipamente achiziționate – 41 buc și un Software;
✔ Campanie de informare și publicitate obligatorie realizată: anunțuri de presă, panou temporar, placa permanentă, autocolante, afișe de informare, secțiune în pagina web a ARBDD, o pagina Facebook, 6 întâlniri cu comunitatea locală;
✔ Acțiuni de conștientizare și informare suplimentară: Anunțuri de presa suplimentare, realizarea de broșuri privind nurca, postere, Kit – uri educaționale, pixuri, memory-stick-uri, tricouri, șepci, sacoșe, mape, roll-up-uri;
✔ Un pavilion mobil de tip Altar dedicat Nurcii Europene – 1 buc;
✔ Un număr de 1.000 copii informați;
✔ 2 workshop-uri organizate la Tulcea;
✔ 800 de chestionare aplicate, cu privire la gradul de conștientizare (400 la debutul proiectului și 400 la finalul campaniei de informare).